Startsiden
KURS
Agenda: Oppfølgende kurs Settefisk og Matfisk, dyrevelferd, hhv 18.feb. og 6.mai-15

Siste nyhet

Stadig behandlinger mot AGD
Det pågår stadig behandlinger med Hydrogenperoksyd mot AGD,og erfaringene tilsier at fisken har tålt behandlingen bra til tross for temperatur på 14- 15 grader. Ferskvann er også brukt i en behandling, med svært god effekt (ingen amøber ved mikroskopering etter behandling). Fisken tålte behandlingen bra, men konstant overvåking av fisk og vannkvalitet under behandling er helt nødvendig. I tillegg ble fisken sedert.
 
14.10.2014
Varm sommer- endret parasittforekomst i ferskvann
parasitten som gir hvitprikksyke

Biologer har spådd at endret klima vil gi oss nye utfordringer, særlig med parasitter.
Det ser til ut å stemme, for den varme sommeren 2014 falt sammen med at parasitten Ichthyoboda necator  (costia) ga mer problemer enn ellers på lakseyngel.
I tillegg har den encellede parasitten Ichthyophtirius multifiliis, som gir hvitprikksyke, også dukket opp i settefiskanlegg på Vestlandet.
26.09.2014
De første tegn til AGD er dukket opp
De første kliniske tegn på AGD begynner i disse dager å dukke opp i kystnære strøk på Vestlandet.
03.09.2014
Stor interesse for AGD møtet avholdt 26.august
Gjellescoring
Møtet ble arrangert av FoMAS- Fiskehelse og Miljø as og var støttet økonomisk av FHF. Interessen var stor og møtet var fulltegnet.
01.09.2014
Fomas arrangerer kurs i Dyrevelferd på Leirivk 23. og 24. september 2014
 

Kurs i dyrevelferd matfisk og ventemerder


 merk: endret dato, utsatt til 23. og 24. september
Sted: Grand Hotel Stord,Leirvik
Tid: 23. og 24. september 2014
Målgruppe: røktere matfiskanlegg og arbeidstakere ventemerder, bløgging, bedøvelse på slakteri
21.08.2014
Utfordrende algemåned

August er høysesong for oppblomstring av alger og zooplankton langs norskekysten. Dessverre er det i mange områder også krevende forhold for laks med høye sjøtemperaturer og fallende oksygenverdier. Disse tre faktorene kan vi i liten grad skjerme oss fra,men mye kan gjøres for å sikre god fiskevelferd i perioden vi går inn i.
07.08.2014
Fomas arrangerer møte om AGD
AGD- amoebic gill disease
Hva lærte vi av 2013? - beredskap høst 2014
Tirsdag 26.august 2014, kl 10-15.30
Sted: Clarion Hotel Bergen Airport
30.07.2014
ADAM ZERIHUN – NY ANSATT HOS FOMAS
Adam Zerihun
Veterinær Adam Zerihun er vår nye forsterkning på kontoret i Haugesund.
10.06.2014
Lokal algeoppblomstring flere steder

Det er i uke 22 og 23 registertkraftige endringer i algesammensetning og det kan oppstå lokalt høyekonsentrasjoner av både giftige og mekanisk skadelige alger.
06.06.2014
Lusestrategi Vestlandet frem mot leppefisksesong

Fiskehelsenettverkene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Sunnfjord legger i disse dager opp strategi for håndtering av lusenivå i mai/juni, frem mot leppefisksesongen. De vil legge ned stor innsats for å beholde lave lusenivå, oppnådd etter våravlusningen i april.
08.05.2014
Nyhet om lakselus fra Havforskningsinstituttet
 

Nyere forskning fra Havforskningsinstituttet tyder på at det finnes to underarter av lakselus, noe de mener kan ha betydning i arbeidet med å finne behandlingsmetoder:
http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2014/mai/ikke_bare_en_type_lakselus/nb-no?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=nyhetsbrev&utm_campaign=nyhetsbrev
 
07.05.2014
Våravlusningen i full sving

Anleggene i Rogaland og Hordaland er nå i full sving med koordinert våravlusning (litt variasjon i tidspunkt innenfor uke 12-15).

01.04.2014
Dyrevelferdskurs Matfisk/Ventemerd på Mortavika 22.-23. april
 

Fomas vil holde nytt dyrevelferdskurs på Mortavika 22. - 23. april, for de som måtte ha behov for dette.
Det gjelder Matfisk og ventemerder:
http://www.fom-as.no/no/sider/TJENESTER/Kurs_og_undervisning/  
 
14.03.2014
Gjelleskader - kun kroniske skader nå
Gjelleskadene fra høsten 2013 har nå kulminert. Det påvises kun kroniske og ingen ferske skader i februar 2014.
24.02.2014
Gode erfaringer med rognkjeks
 

Rognkjeks kutter lusekostnaden hos Midt-Norsk Havbruk. Reduserer avlusningskostnad med 3,70 pr kilo.


20.02.2014
Rensefiskseminar Gardermoen 3.-4. mars
 
Norsk Sjømatsender arrangerer rensefiskseminar på Gardermoen 3.-4. mars 2014.
03.02.2014
Ny veterinær hos Fomas
Renate

Ny veterinær hos FoMAS avdeling Haugesund.28.01.2014
Dyrevelferdskurs matfisk og ventemerder

 Vi avholder kurs i dyrevelferd matfisk og ventemerder:
Mortavika: 29. og 30. januar 2014
Stord: 5. og 6. februar 2014
Se detaljer her:
http://fom-as.no/no/sider/TJENESTER/Kurs_og_undervisning/
 
06.12.2013
Nyhetsbrev fra Europharma nov. 2013
 
Se nyhetsbrev fra Europharma bl.a om  ILA-bekymring og viktighet av å måle vannkvalitet.
20.11.2013
Funn av amøber på gjeller i Rogaland og Hordaland
Gjellescore 2

Funn av amøber på gjeller i Rogaland og HordalandDen siste måneden har flere anlegg i Rogaland og Hordaland fått utslag for gjelleamøbe (Neoparamoeba perurans) ved PCR-analyse. Appetitten i anleggene har vært normal og dødeligheten har vært lav. I tillegg til PCR-undersøkelse er gjellescoring av fisken viktig i å vurdere hvor stor andel av fisken som har gjelleproblemer og i hvilke grad de er angrepet.
07.10.2013
Gjelleskader i Rogaland og Hordaland
Gjelleblødning
De siste ukene er det observert blødende og skadde gjeller i forbindelse med dødelighet på oppdrettslaks i Rogaland og Hordaland. Dødeligheten har i de fleste tilfeller vært akutt og oppstår ofte i perioder med sterk strøm. August/September er en måned med  svingende alge- og manetoppblomstringer som kan skade fiskegjeller dersom tettheten blir høy nok.
09.09.2013
Ny veterinær hos Fomas

David Persson er ansatt som veterinær hos FoMAS og skal arbeide fra kontoret i Haugesund.
30.07.2013
Gjellefunn på laks våren 2013
Gjellescore 1

Flere anlegg i Rogaland og Hordaland har startet med gjellescoring i forbindelse med lusetelling denne våren. Det er noen anlegg som har funnet fisk med gjellescore 1 og 2.
28.06.2013
Oppdatert utgave av lakseregisteret
 

I lakseregisteret finner du informasjon om 1 300 elver som har bestand av laks, sjøørret og sjørøye. Velg 'Din elv' og studer faktasiden for elva du vil vite mer om:
21.06.2013
Lavt infeksjonspress fra Lakselus på Vestlandet
 
I følge Havforskningsinstituttet viser de første resultatene fra overvåkning av lakselus langs kysten av Vest- og Midt-Norge et lavt infeksjonspress i vår. Også Mattilsynet orienterer om dette på sine nettsider.
18.06.2013
Nyhetsbrev fra Europharma juni 2013
 
Se nyhetsbrev fra Europharma nedenfor:
18.06.2013
Aqui-S er innvilget markedsføringstillatelse
 
Aqui-S (nellikolje) er nå innvilget markedsføringstilatelse:
03.06.2013
Nytt om spredningsmodell lakselus
 
Veterinærinstituttet utvikler en modell som kartlegger smittespredning for lakselus.
27.05.2013
Mattilsynet vil fjerne HSMB fra sykdomslisten
 


Den nasjonale sykdomslisten (liste 3) er et vedlegg til omsetnings - og sykdomsforskriften. Mattilsynet hører nå et forslag til endring. En av endringene er at HSMB foreslås fjernet fra listen med den begrunnelse at sykdommen er for ubredt til at tiltak mot enkeltanlegg vil ha betydning for utbredelsen.

 
 
02.05.2013
Godt resultat med pyretroider under våravlusingen.
 

De fleste våravlusingene er nå ferdig evaluert og vi har heldigvis hatt en veldig god effekt av ordinær badebehandling med pyretroider. Mange steder så vi først full effekt etter 3 uker på grunn av den lave sjøtemperaturen. Hovedutfordringen har vært selve håndteringen av fisken på lave sjøtemperaturer.
 
24.04.2013
Få funn av sjukdomsfremkallende virus på vill laksefisk.
 

Overvåkningsprogrammet til Mattilsynet viser få funn av sjukdomsfremkallende virus på vill laksefisk.


Følg lenken for mer informasjon.
 
02.04.2013
Tid for smoltblødningssyndrom
 

Som tidligere år ser vi nå en liten økning i dødelighet på laksesmolt i settefiskanlegg  på grunn av smoltblødningssyndrom.
18.03.2013
Nyhetsbrev fra Europharma mars 2013
 
Se nyhetsbrev nedenfor vedrørende sikker håndtering av oksygen ved avlusning, nytt om supersmolt, vaksineomsetning mm.
18.03.2013
VESO Vikan har startet innledende AGD-smitteforsøk.
 

Norske forskere har klart å dyrke amøber som stammer fra utbrudd på vestlandskysten og er i gang med innledende smitteforsøk for å se hvordan sykdommen utvikler seg innenfor kontrollerte rammer.
25.02.2013
Plan for Våravlusning 2013
 


De enkelte fiskehelsnettverkene i Rogaland og Hordaland har fastsatt 3-ukers periode for våravlusning, innenfor bestemmelsene i ny luseforskrift. Hordaland har valgt den tidligste perioden( før påske), mens områdene lenger nord planlegger avlusning etter påske. Rogaland skiller seg litt ut med en seinere periode enn Hordaland med oppstart midt i uke 12.
Minner om tiltaksgrense i flg. Mattilsynets klargjøring av ny lakselusforskrift: dersom det er mer enn 0,1 lus av bevegelige stadier og voksne hunnlus ved telling innenfor den siste uken før fastsatt tidsrom for avlusing.
Se tidspunktene her:

18.02.2013
Presisering Lakselusforskrift, fra Mattilsynet
 

Etter spørsmål fra oppdrettsnæringen og fiskehelsetjenesten kommer Mattilsynet med noen klargjøringer til enkelte tema i den nye forskriften:
- planer, maks. lusegrense, rapportering, våravlusing, telling ved temp. under 4oC, forhold mellom nasjonal luseforskrift og soneforskriftene, lusegrense stamfisk.
07.02.2013
Arbeidsmøte om lakselus i mars

På FHL sin side lusedata.no informeres det om planlagt åpent arbeidsmøte ang. ikke-medikamentelle tiltak mot lakselus. Merk datoen alt nå: 4.mars 2013
http://www.fhf.no/nyheter/2013/januar/25012013/lusemoete/
 
06.02.2013
Vinteravlusning 2013

I Rogaland er vinteravlusning gjennomført i 20 lokaliteter i uke 2 og 3, alle med salmosan og godt koordinert i tid. Dette til tross for at temperaturen har vært svært lav i flere lokaliteter - helt ned i 0,6 grader. Det ser ut til å ha vært god effekt av behandlingene.
I Hordaland har det vært brukt i hovedsak salmosan, men også pyretroider ( pga vekslende effekt av salmosan). Her er det litt tidlig å oppsummere fordi en del avlusninger ennå ikke er bekreftet gjennomført, og fordi endrede rapporteringsrutiner fører til litt forsinkelse.
 
28.01.2013
Fomas med nytt OS-kontor

Fomas sitt Os-kontor er flyttet fra Lepsøy til mer sentral plassering på Kolskogen på Os fra 8.januar 2013.
Ny adresse til dette kontoret er:
Fomas - Fiskehelse og Miljø AS
Kolskogheiane 12
5200 Os
 
10.01.2013
Amoebic Gill Disease – AGD
snitt av gjellescore 2 i desember 2012 i Rogaland
I slutten av november.
Ingen av lokalitetene har behandlet mot amøber og dødelighet er nå  lav.
21.12.2012
Nytt fra Havforskningsinstituttet om lakselus og villfisk
 
http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2012/desember/
lakselus_kan_ha_vert_bestandsreduserende/nb-no

 
21.12.2012
Nyhetsbrev fra Europharma for desember 2012
 
Individmerking av laks blir mer og mer aktuelt. Les mer om dette i desemberutgaven av nyhetsbrevet til Europharma.
20.12.2012
Ewos nyhetsbrev for desember 2012
 
EWOS har lansert nye hjemmesider og noe av det nye er egne sider for fiskehelsetjenester. Les mer i nyhetsbrevet for desember.
19.12.2012
Fagmøte med seniorforsker Johanne Arff om skadelige alger i fiskeoppdrett.
 
FoMAS arrangerer mandag 10. desember et fagmøte om algerelaterte problemer i oppdrettsnæringen. Møte finner sted på Radisson BLU Hotell, Haugesund.
06.12.2012
Ny lakselusforskrift fastsatt .5.12.2012
 

Den nye lakselusforskriften vil føre til betydelig tøffere krav ettersom det fra 1/1-13 vil være en maksimal grense for voksne holus på 0,5, hele året:
- Lakselusforskrift
 
06.12.2012
Rensefisk nytt, nr 2
 
Hvordan få til overvintring av rensefisk? Les nyhetsbrevet etter rensefiskmøtet i november.
03.12.2012
Nyhetsbrev fra Europharma november 2012
 
Her kan du lese nyhetsbrevet for november fra Europharma.
03.12.2012
Pharmaq Analytiq, Nyhetsbrev om gjelleanalyser
 

Nedenfor finner du nyhetsbrev fra Pharmaq Analytiq (tidligere Havbruksinstituttet), der de orienterer om arbeidet med å utvikle flere nye PCR analyser mot patogener som gir gjelleproblemer. Dette er (dessverre) et høyaktuelt problemområde innen fiskehelse.
http://pharmaq.imaker.no/newsletter/stories/fokus-pa-g/
 
29.11.2012
Nyhetsbrev frå Pharmaq
 

PHARMAQ lanserer med dette sitt første nyhetsbrev hvor de ønsker å fortelle om nye prosjekter, resultater fra forsøk, nytt i fra felt og andre nyheter som vi tror vil være av interesse. Pharmaq har sett et økende behov for raskt å nå mange med interessante nyheter og har derfor etablert denne tjenesten. Denne utgivelsen er viet til å informere om de prosesser som nå foregår i forbindelse med PHARMAQ Holdings overtagelse av Havbruksinstituttet. Selskapet skifter nå navn og vil fra 27.11.12 hete PHARMAQ Analytiq.
28.11.2012
FoMAS styrker staben sin
Endring i personalsituasjonen hos FoMAS. Tom Christian Tonheim slutter etter vel 5 år i FoMAS. Inn kommer Anja Lønning Clausen som starter 1. februar 2013. Hun skal arbeide fra Haugesundskontoret. Cecilie Sviland Walde starter i FoMAS 1. mars 2013. Hun skal arbeide fra Os-kontoret.
19.11.2012
Releeze vet har fått markedsføringstillatelse
 
Releeze vet har fått markedsføringstillatelse. En trenger dermed ikke lenger å søke SLV om spesielt godkjenningsfritak for å rekvirere Releeze vet.
24.10.2012
Kurs i dyrevelferd, Matfisk og ventemerder
 

Fomas holder kurs i Tysvær i Dyrevelferd for matfisk og ventemerder 7.-8. nov.2012.


16.10.2012
Nyhetsbrev Europharma September 2012
 
Her kan du lese september utgaven av Europharma sitt nyhetsbrev.
25.09.2012
PD måneds oversikt
 

Rapporten viser en oversikt over antall lokaliteter hvor det er påvist eller mistanke om PD. Det er angitt hvilken måned første prøveinnsendelse som førte til påvist/mistanke om PD ble mottatt, samt det fylke som lokaliteten befinner seg i.
14.09.2012
Gjelleproblemer i Hordaland
 

Veterinærinstituttet informerer om gjelleproblemer som kan se ut til å skyldes en flagellat som også tidligere har gitt lignende problemer på denne årstiden. Det oppfordres derfor til rakt å ta ut vannprøver om slike problem skulle oppstå:
http://www.vetinst.no/Nyheter/Gjellebloedninger-og-akutt-doedelighet-hos-oppdrettsfisk-i-Hordaland
Fomas har også registrert gjelleproblematikk på flere anlegg  både i Rogaland og Hordaland. Vannprøver tatt i Rogaland siste uker viser både toksiske alger (Karenia sp. og Karlodinium sp.), samt alger/flagellater som kan gi fysisk skade (Radiolaria). I tillegg har enkelte anlegg i Hordaland fått påvist gjelleskader (PGI).
 
07.09.2012
Har VHS-virus betydning for den norske sildestammen?
 

Veterinærinstituttet opplyser at forsøk viser at norsk sild smittet med VHS-virus dør:  
http://www.vetinst.no/Nyheter/VHS-virus-kan-ha-betydning-for-sildestammen
 
04.09.2012
Ny forskning på lakseparrens ammoniakk-toleranse
 

Ny forskning fra Nofima viser at lakseparr tåler høyere verdier av ammoniakk i vannet enn tidligere antatt:
http://www.nofima.no/nyhet/2012/08/lakseparr-taaler-mer-ammoniakk-i-vannet-enn-antatt
 
29.08.2012
Nyhetsbrev frå Ewos
 

August nyheter fra Ewos.
16.08.2012
Lite rømt oppdrettslaks i elvene i 2011
 

Ifølge ny rapport ifra Rådgivende biologer så var det lite rømt oppdrettslaks i elvene i 2011. Gjennomsnittlig andel rømt oppdrettslaks i 2011 var 4,2 %, det er den laveste andelen som er registert siden prosjektet startet i 1999.
12.07.2012
Nyhetsbrev fra Europharma juni 2012
 
Nyhetsbrev fra Europharma om muligheter for storskala merking av oppdrettsfisk, nytt avdelingskontor og vaksinesalget.
21.06.2012
Nyhetsbrev fra Ewos
 
Ewos sin fór anbefaling til bruk på 0-åringen.
05.06.2012
Revidert terapiveileder lakselus

Det er i løpet av våren 2012 utarbeidet en revidert terapiveleder for medikamentell behandling mot lakselus, se nedenfor.
Det har også kommet veileder for mottak av leppefisk, forslag til kontrakt ved kjøp av leppefisk og eksempel på skjema for mottakskontroll (se nedenfor). Viktig å ha best mulig kontroll på dette nå når vi nærmer oss leppefisksesongen!
04.06.2012
Ny medarbeider i Fomas

Veterinær Morten Lund begynner i FoMAS 11. juni 2012. Han skal ha kontorsted på Malkenes på Tysnes.
Morten har erfaring fra veterinær smådyr- og stordyrpraksis.
28.05.2012
Nyhetsbrev fra Europharma mai 2012
 
Se nyhetsbrevet fra Europharma her:
18.05.2012
Nyhetsbrev 1, rensefisk
 
Som et resultat av leppefiskseminar i april (FHL/Norsk Sjømatsenter), er det utarbeidet et nyhetsbrev ang. leppefisk og ulike metoder for gjenfangst i merdene:
08.05.2012
Ny utgave av fiskehelsenytt fra Skretting
 
Her er den siste utgaven av fiskehelsenytt fra Skretting
04.05.2012
Nyttig leppefisk-veileder
 

Luseprosjektet har utarbeidet en veileder for beste praksis: 'bruk og hold av leppefisk'. I tillegg er det lagt ut bilder og kjennetegn for ulike leppefiskarter og et forslag til kontrakt med fisker. En nyttig link i forberedelser til leppefisk-sesong:

http://www.lusedata.no/Sider/FaktaTema.aspx?Tema=Veiledere
 
30.04.2012
Nyhetsbrev Bergylte-produksjon, FHF
 

Se nyhetsbrev fra FHF om produksjon av Berggylte nedenfor:
http://www.fiskerifond.no/index.php?current_page=index&lang=no&id=862
 
16.04.2012
Nyhetsbrev Europharma mars-12:
 

Nyhetsbrevet fra mars omtaler sammenheng mellom k-faktor og supersmolt, og litt om Lofotseminaret:
16.04.2012
Nyhetsbrev fra Europharma

Se nedenfor:


16.04.2012
Høring ny luseforskrift
 

Mattilsynet har lagt forslag til ny luseforskrift ut til høring. Høringsfrist 2. juli 2012:
http://www.mattilsynet.no/regelverksutvikling/horinger/2012/h_ring__nye_regler_om_tiltak_mot_lakselus_100881
 
02.04.2012
Påvist to nye PD-tilfeller nord for Hustadvika
 

Da er det påvist ytterligere to nye tilfeller av PD nord for Hustadvika:
http://www.kyst.no/index.php?page_id=95&article_id=94518
 
02.04.2012
Revisjon av Mattilsynet hos Fomas


4 av 6 veterinærer eller fiskehelsebiologer  hos FoMAS ble revidert under Mattilsynets tilsynskampanje mot fiskehelsepersonell. Det ble ikke gitt noen vedtak etter revisjonene.
Rapporten fra Mattilsynet er kommet. Den viser at kun 9 tilsyn av 76 på landsbasis var uten anmerkning. Mattilsynets konklusjon:Selv om vi avdekket mangler ved de fleste tilsyn, mener vi helsetjenesten i oppdrettsnæringen ivaretas på en faglig forsvarlig måte. De funn som er gjort kan primært knyttes til rutinebrist og mangler ved journalføring. Les hele rapporten her:
22.03.2012
Kombinasjonsmetoden i konflikt med regelverket
 
Statens legemiddelverk (SLV) meiner ar samtidig bruk av Salmosan og pyretroider og underdosering av Salmosan er i strid med de forutsetningene SLV setter for innvilging av søknader om godkjenningsfritak for Salmosan.
20.03.2012
Presisering våravlusning 2012:

Våravlusningsperioder 2012 fastsatt av de ulike Fiskehelsenettverkene på Vestlandet:
19.03.2012
Nyhetsbrev Europharma mars 2012
 

Nyhetsbrevet som kan leses nedenfor inneholder informasjon rundt supersmolt og k-faktor, lLofotseminaret 2012 og litt om vaksinesalget:
09.03.2012
Nyhetsbrev fra Ewos
 

Nedenfor kan to infoskriv fra Ewos leses, angående våravlusning og forberedelser til vårutsettet:
08.03.2012
Fiskehelserapport 2011
 
Her kan du lese fiskehelserapportene 2005-2011
28.02.2012
Kun 1 av 36 sjøørret frå Oselva hadde lakselus
 

De store mengdene med sjøørret som nylig ble observert i utløpet av Oselven, var ikke så angrepet av lakselus som først antatt. Det er i stedet kald og salt sjø som har gitt den problemer med saltballansen, skriver Fylkesmannen i Hordaland på sine hjemmesider.
17.02.2012
Nytt kurs i dyrevelferd for kultiveringsanlegg
 
Nytt dyrevelferdskurs for kultiveringsanlegg i Sarpsborg 24-25.mars.
15.02.2012
Veterinærinstituttet - ny priser for analyser
 
Veterinærinstituttet har lagt ut en liste over de nye priser for analysene de utfører.
03.02.2012
Nytt kurs Dyrevelferd Matfisk
 

Det avholdes nytt kurs i Dyrevelferd Matfisk, Stord Hotell 7.-8.mars-12.
Se Agenda her:
27.01.2012
Store mengder Villaks-smolt på vei ut fjorden blir spist av stor sjøørret
 
Forskningen til Jens Christian Holst, Havforskningsinstituttet, viser at bestanden av grovvokst sjøørret i utvandringsruta til Vosso spiser store mengder laksesmolt. Det er funnet enkeltindivider med opp til 16 smolt i magen. Litt utdrag fra Holst sitt foredrag på AqKva-konferansen på Stord kan leses her:
27.01.2012
Nyhetsbrev fra luseprosjektet Topilouse
 
Topilouse har som formål å optimalisere behandlinger mot lus på fisk i form av bad. Første del er en oppsummering av hva som ble gjennomført i de ulike arbeidspakkene i 2011. Her presentes resultater fra arbeidspakke 1 (avlusning i merder) og arbeidspakke 3 (Telling av lus/evaluering av behandlingseffekt).

11.01.2012
Risikovurdering knyttet til resirkuleringsanlegg for settefisk av laks og regnbueørret
 
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VMK) har på oppdrag fra Mattilsynet utarbeidet en risikovurdering knyttet til resirkuleringsanlegg for settefisk av laks og regnbueørret.  
11.01.2012
Forskrift Våravlusing 2012
 

Link til forskriften om våravlusing som kom like før jul:
http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00076/Forskrift_om_ytterli_76199a.pdf
 
02.01.2012
Info om luseregistrering 2012 ved Lusalaus:
 

Fra Januar 2012 skjer det endringer i rapporteringen av biomasse og lakselus via AltInn.
Informasjon om rapportering av lakselus ligger bl.a. på Mattilsynets hjemmesider, her :  http://www.mattilsynet.no/fisk/fiskehelse/ukentlig_lakselusrapportering_fra_januar_2012_98242


Produksjonsstyringssystemene/fagsystemene skal være tilrettelagt for å håndtere de nye rapporteringsskjemaene.
De som ønsker å fortsatt rapportere manuelt finner skjema på AltInn.no, under fanen ”Skjema og tjenester”.
 
30.12.2011
Utslipp fra oppdrett ikke nok til å forårsake eutrofiering
 
Her kan du lese hele rapporten fra ekspertgruppen oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet i samråd med Miljøverndepartementet, for å vurdere eutrofieringssituasjonen i kystområder, med særlig fokus på Hardangerfjorden og Boknafjorden.
28.12.2011
Presisering prøver etter endt Slice-behandling
 

Om prøvetaking for testing av konsentrasjon av Emamectin (Slice) i fiskekjøtt.
Innsending av prøver ifm Julen mm:
·         For prøvetaking etter en Slice – kur ber vi om at det tas ut mest mulig representativ fisk.
·         Legg gjerne fryseelement sammen med de frosne prøvene.
·         Bruk ellers skjema lagt ut tidligere, for innsending av prøver.
·         Vi ber om at prøver som evt. planlegges innsendt før Jul må være oss i hende senest onsdag 21/12.
·         Ta uansett kontakt med oss før innsending.
Stor fisk vs liten fisk:
·         Resultatene fra i vår gav, som nevnt, ikke grunn til å fraråde behandling av stor fisk i forhold til liten fisk.
·         Det er likefullt en kjensgjerning at det for stor fisk kan være vanskeligere å oppnå  et jevnt fôropptak i hele populasjonen.
·         Dersom det er stor forskjell i størrelse og appetitt, en betydelig andel svekket fisk etter tidligere sykdom eller dersom det er stor usikkerhet mht biomasse, så bør en etter vårt syn heller vurdere en badbehandling.


Med vennlig hilsen
Bjarte Lygren
Product Manager Pharmaceuticals Aqua
T + 47 477 00 695 
16.12.2011
Kurs fiskevelferd, settefisk på Stord i januar 2012, ENDRET dato
 
Fomas arrangerer nytt kurs i Fiskevelferd for settefisk på Stord Hotell 17. og 26. jan. 2012. Se tidspunkt og agenda nedenfor.

15.12.2011
VIKTIG beste praksis-råd Slice, fra MSD

Presisering vedr sulting og annet for i størst mulig grad å sikre godt og jevnt opptak av virkestoff ved bruk av Slice, ved MSD Animal Health / Intervet Norge AS. Se disse Beste praksis-rådene nedenfor. Følgeskjema for innsending av muskelprøver ligger også ved (innsending 24 timer etter endt behandling)
02.12.2011
Havforskningsinstituttet og veterinærinstituttet samarbeider om et VHS prosjekt
 
Havforskningsinstituttet og veterinærinstituttet samarbeider om et VHS prosjekt på vill og oppdrettsfisk. En viktig del av dette prosjektet er screening av ulike ville fiskebestander for VHS-virus i norske farvann. Prosjektet har som mål å oppnå økt kunnskap om utbredelsen av VHSV i både ville fiskebestander og oppdrettet fisk, hvilke genotyper av viruset som finnes i ulike områder, og som infiserer og kan gi sykdom på ulike arter.
08.11.2011
Ny bakterie har medvirkende årsak til Proliferativ Gjelle betennelse (PGI)
 
Dette er første gang det dokumenteres at epiteliocyster hos fisk også forårsakes av ikke-chlamydia relatert bakterier. Navnet på den nye betaproteobakterie som er påvist i cyster hos laksens epitelvev på gjellene i sjøvann både i Norge og Irland er foreslått å være ”Candidatus Branchiomonas cysticola”.
08.11.2011
Nye kurs i Dyrevelferd

Fomas arrangerer i høst flere kurs i Dyrevelferd. November: ett for settefisk på Tau og ett for kultiveringsanlegg i Etne. Se tidspunkt og agenda nedenfor.
Vedlagt ligger også godkjenningen fra Mattilsynet.
25.10.2011
Høring fra Mattilsynet om samordnet våravlusning 2012
 
http://www.mattilsynet.no/regelverksutvikling/horinger/2011/h_ring_av_forslag_til_forskrift_om_samordnet_behandling_mot_lakselus_v_ren_2012_96379
 
25.10.2011
Info fra Mattilsynet om prosessen med soneforskrift i Rogaland
 

Se vedlagt statusmelding fra Mattilsynet, der de orienterer om arbeidet med soneforskrift i Rogaland:
Det opprinnelige forslaget fra Mattilsynet var én sone for hele Ryfylke, høringsfrist var 1.juni-11. Det kom inn mange høringssvar der bl.a. en samlet oppdrettsnæring argumenterte mot, mens en del andre innstanser var positive.
Mattilsynet venter nå på en utredning fra Havforskningsinstituttet som er bedt om å vurdere effekt og verdi av å innføre to eller tre soner.
11.10.2011
Lave oksygen-nivå i sjø

Vi har de siste par ukene fått flere henvendelser som gjelder observasjoner av svært lave oksygen-nivå i sjøen. Metningen ligger gjerne på rundt 60-70 %.
Det er viktig med forsiktig fôring/ håndtering ved slike forhold.
Det kan ellers nevnes at Havforskningsinstituttets algeinfo viser en økende tendens i våre områder:
http://algeinfo.imr.no/
 
04.10.2011
Dyrevelferdskurs for kultiveringsanlegg 12-13 november
 
FoMAS holder Dyrevelferdskurs for kultiveringsanlegg i 12-13 november 2011
05.09.2011
Rapport: Kan leppefisk spre PD-virus?
 
 
05.09.2011
 
Neste  
Linker
Dynamiske websider: iDrift AS